Token

class konoha.data.token.Token(surface: str, postag: str | None = None, postag2: str | None = None, postag3: str | None = None, postag4: str | None = None, inflection: str | None = None, conjugation: str | None = None, base_form: str | None = None, yomi: str | None = None, pron: str | None = None, normalized_form: str | None = None)

Token class for konoha.